zazraky

Pokud se snažíte objevit
Biblické křesťanství, které zažívali
a z něhož se těšili první věřící,
máme něco společného...

...Navštivte nás, prosím!

 

Věříme …       v jednoho pravého a živého Boha,

učinitele veškerého stvoření; vševědoucího, všemohoucího, všudypřítomného, věčného Otce; zdroj vší dobroty, pravdy a lásky; který se zjevil ve Svém Synu, Ježíši Kristu, kvůli vykoupení a jako Duch Svatý kvůli jednání v životech lidí.

       (5. Mojžíšova 6:4; 2. Korintským 13:14; 1. Timoteovi 1:17; 3:16; 6:13-16)

Věříme …       v božskou inspiraci Písma

a že originální rukopisy Starého a Nového Zákona Bible jsou Slovem Božím daným skrze lidi, a že Písmo, které dnes vlastníme, je dostatečným vodítkem pro víru i praxi a konečnou autoritou pro pravdu a spasení.

       (2. Timoteovi 3:16; 2. Petrův 1:20-21)

Věříme …       v evangelium Ježíše Krista,

které prohlašuje, že je jednorozený Syn Boží, který byl narozen z panny, a který žil, aby nám zjevil slovo a dílo Boží.  Jako Spasitel byl ukřižován a zemřel za nás na kříži, aby byl nejvyšší obětí za hřích. Byl pohřben v hrobce, ale znovu povstal třetího dne, jak bylo předpovězeno v Písmu, a je nyní vyvýšen jako Král králů a Pán pánů.  Jako Bůh, který se zjevil v těle, je pravým Bohem i pravým člověkem; v němž je vtělena veškerá plnost Božství.

       (Skutky 10:38-40; 1. Korintským 15:1-4; Koloským 2:9)

Věříme …       v původní apoštolský plán spasení,

vyhlášený v den Letnic, kdy se zrodila novozákonní církev, který zahrnuje víru v Ježíše Krista jako Spasitele a Pána, upřímné pokání, vodní křest ponořením ve jménu Ježíše Krista, a přijetí daru Ducha Svatého s radostnou zkušeností nadpřirozeného mluvení v jiných jazycích – stejně jako se to dělo věřícím v prvním století.

       (Skutky 2:1-39; 10:44-48)

Věříme …       v žití života ve svatosti,

jak uvnitř, tak navenek, jako důsledek Boží milosti působící v nás, neboť Slovo Páně zjevuje, že všichni, kdož vzývají jméno Kristovo, by měli opustit hřích a oddělit se od zlých praktik tohoto věku.

       (Efezským 4:21-24; 2. Timoteovi 2:19; Židům 12:14)

Věříme …       v praktikování pravého Křesťanství

skrze lásku k Bohu a lidem, modlitbu, poslušnost Slova Božího, vroucí uctívání a vyjádřenou chválu, sdílení své víry, závazek ke svému partnerovi v manželství a v rodině, pohotovost k vzájemné pomoci v čase potřeby, poctivost a píli ve svém zaměstnání, úctu a respekt ke své vládě,  která podléhá božskému plánu pro lidskou společnost, a věnování svého času, talentu i financí pro šíření království Božího na zemi.

       (Římanům 12 - 13; Koloským 3 – 4)

Věříme …       v místní a všeobecnou církev,

ustanovenou naším Pánem jako jedinečné a zvláštní společenství pro všechny, kdo věří.  Je to duchovní společenství určené k uctívání, spravování a službu Bohu i lidem, ve kterém se každý věřící musí stát jeho součástí, neboť je to dnešní tělo Kristovo, které má stejnou zázračnou sílu a duchovní dary, které znala prvotní církev.

       (1. Korintským 12; Efezským 4:4-16)

Věříme …       v návrat Ježíše Krista,

Jeho zjevení se ve slávě, kdy náš Pán přijde se zvukem polnice, a kdy jak ti, kdo zemřeli v Kristu, tak ti, kdo žijí v Kristu nyní, povstanou, aby se s Ním setkali v oblacích, aby s ním už byli navždy.

       (1. Korintským 15:51-55; 1. Tesalonickým 4:13-18)

Věříme …       v soud nad všemi lidmi,

kde bezbožní přijmou svůj trest a spravedliví přijmou svou odměnu.  Věříme v konečný triumf spravedlnosti a ve věčný život.

       (Římanům 14:10-12; I1. Tesalonickým 1:6-10; Zjevení 20:12-21:8)

 

Word Aflame Press, Hazelwood, MO
Toto prohlášení bylo odvozeno od Slova Božího a odpovídá částečně jazyku ostatních Křesťanských vyznání viry.
 
© 2017 Mezinárodní letniční společenství